Nekomentované

Čo je autorizácia zmluvy advokátom a aké sú výhody autorizácie.

Keďže naša kancelária poskytuje pre svojich klientov služby na najvyššej úrovni, samozrejmosťou je zabezpečenie autorizácie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v spolupráci s advokátskou kanceláriou Mgr. Petra Kováčika. Nižšie Vám ozrejmíme, čo je to autorizácia zmluvy advokátom a výhody z nej plynúce.

Definíciu autorizácie nájdeme v ust. § 1a zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii podľa ktorého je  autorizácia zmluvy advokátom spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.


Autorizáciu zmluvy advokátom je prakticky obdoba spísania zmluvy o prevode nehnuteľností u notára vo forme notárskej zápisnice, avšak  autorizácia zmluvy advokátom poskytuje nepochybne viaceré výhody.


V prípade, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát je v zmysle zákona povinný upozorniť zmluvné strany na:          

– platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a zároveň v zmluve uvedie vyhlásenie zmluvných strán o oboznámení sa s týmito podmienkami;                       

– advokát oznámi účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti;

Ak advokát nepozná účastníkov zmluvy, ich zástupcov, tí musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami.               

Ak advokát napriek vyššie uvedenému postupu nemá istotu o totožnosti osôb, je povinný vykonať ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov.              

Ak sa ani napriek tomuto postupu advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.

Vzhľadom na vyššie uvedené teda zmluvné strany nemusia mať akúkoľvek pochybnosť pri autorizácií zmluvy advokátom o druhom účastníkovi zmluvy, ako ani o výške kúpnej ceny, splatnosti kúpnej ceny a ostatných podmienkach.     

V rámci autorizácie zmluvy môže účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti tiež požiadať advokáta aj o podania návrhu na vklad na príslušný okresný úrad. Advokát tak na základe písomného plnomocenstva zmluvnej strany vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie okresnému úradu, katastrálnemu odboru vrátane príslušných listín o úkone.

Okrem vyššie uvedených výhod autorizácie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti advokátom, plynú pre zmluvné strany aj ďalšie výhody a to:           

 I. Vklad autorizovanej zmluvy katastrálny odbor povolí v lehote najneskôr do 20 dní bez bližšieho skúmania zmluvy na katastri nehnuteľností a to aj pri poplatku za nezrýchlené konanie, teda vo výške 66,- EUR, avšak ak advokát podá návrh na vklad elektronicky, platí sa len 18,- EUR (pri podaní zamýšľaného návrhu na vklad). V praxi to znamená, že pokiaľ si necháte zmluvu autorizovať advokátom, zmluva o prevode bude zavkladovaná v zrýchlenej lehote 20 dní (oproti štandardnej 30 dňovej) za správny poplatok dokonca len za 18,- EUR.

II. Ak zmluvu autorizuje advokát, kupujúci má garanciu, že sa nestane obeťou podvodu. Advokát preverí aj skutočnosti, ktoré Vám realitný maklér nepovie.              

III. Zmluvu autorizovanú advokátom, katastrálny odbor posudzuje iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.  Jediné, čo katastrálny odbor skúma je to, či je zmluva súladná s katastrálnym operátom  a či sú splnené podmienky na povolenie vkladu (napr. písomná forma, náležitosti návrhu na vklad).    

IV. Advokát má zo zákona povinnosť byť poistený pre prípad vzniku škody v súvislosti s výkonom svojho povolania a teda toto sa týka aj autorizácie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, pričom  zmluvným stranám musí oznámiť výšku poistného krytia aj poisťovňu, v ktorej je poistený. Autorizovanie zmluvy advokátom zaručuje, že neprídete o svoje peniaze.

V. Posledná výhoda autorizácie zmluvy advokátom je tá, že účastníci zmluvy už nemusia chodiť svoje podpisy overovať k notárovi po spísaní zmluvy advokátom, čo znamená, že okrem peňazí advokát šetrí aj Váš čas, pretože všetko vybavíte na jednom mieste. Autorizovanie zmluvy o prevode vlastníctva advokátom nahrádza osvedčenie podpisu notárom.

Tím I&K REALITY